به استحضار اولیای گرامی می رساند: جهت دریافت کارنامه های نیمسال اول و همچنین صحبت با معلمان مربوطه طبق زمانبندی اعلام شده در مدرسه حضور یابند.