برگزاری پرشور نماز جماعت ظهر و عصر

250

 تصاویر زیبای حضور دانش آموزان در نماز جماعت روزانه