برگزاری پرشور جلسات هفتگی انس با قرآن کریم

تصاویری از برگزاری محافل انس هفتگی قرآن کریم با حضور دانش آموزان