چهارشنبه, 02 اسفند 1396

 

 

 

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی سال تحصیلی97-1396


 

تبلیغات دانش آموزان کاندیدا، در صبحگاه مدرسه

 

 


رای گیری دانش آموزان جهت انتخاب نفرات مورد نظر خود در شورا