جمعه, 30 شهریور 1397

 

 

 

كسب مقام دوم در مسابقات تنيس روي ميز نواحي پنجگانه تبريز وصعودبه مسابقات استاني تنيس روي ميز