جمعه, 30 شهریور 1397

 

 

 

حضور دانش آموزان مدرسه در مرحله ی ناحیه ای مسابقات احکام،امام شناسی و نور باران

 


حضور دانش آموزان مدرسه  در مرحله ی ناحیه ای مسابقات احکام،امام شناسی و نور باران