چهارشنبه, 23 آبان 1397

 

 

 

بازدید دانش آموزان از کانون پرورش فکری و هنری

 

بازدید دانش آموزان پایه دوم از کانون پرورش فکری و هنری