چهارشنبه, 23 آبان 1397

 

 

 

آموزش عملی نماز برای دانش آموزان عزیز

آموزش عملی نماز به دانش آموزان عزیز توسط معاون پرورشی مدرسه